SÖK:

Avdelningar


Blogroll


Arkiv


Användning av datorer och Internet 2007

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik |

SCB (Statistiska Centralbyrån) har i dagarna kommit ut med en rapport om privatpersoners användning av datorer och Internet under 2007. Egentligen är det intressant att rapporten presenteras redan då 2007 inte är slut och julhandeln för året knappast inkluderas i undersökningen. Hos de flesta e-handlarna är försäljningen just kring jul som allra störst. Ur metodologiskt perspektiv betyder detta att validiteten och reabiliteten sänkts. Man bör ha detta i åtanke bl.a i SCBs påstående att ökningen av Internetanvädningen stagnerat (presenteras senare).

Rapporten om användning av datorer och Internet 2007 innehåller till störst del tabeller. Därför har endast de “läsvänliga” delarna valts ut. Urvalet är stort och kommer presenteras i flera inlägg efter varandra.

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 - Inledning

I denna rapport beskrivs med hjälp av statistik om privatpersoners tillgång till och användning av IT i vilken utsträckning Sverige är på väg att bli ett informationssamhälle. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en jämförelse mellan förhållandena i Sverige och några andra europeiska länder. Resterande del av rapporten ägnas åt en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige.

Uppgifterna är hämtade från Undersökningen om privatpersoners användning av dator och Internet 2007. Som mätinstrument har SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) använts. Utöver de ordinarie frågorna i denna undersökning har också frågor om IT ställts till ett urval av personer i åldern 16–74 år. Undersökningen innehåller data från många frågor om olika aspekter av tillgång till IT och hur IT används och att AKU har också en stor mängd bakgrundsvariabler. Det har därför inte varit möjligt att i texten kommentera alla frågorna. I texten kommenteras främst situationen för kvinnor och män respektive olika åldersgrupper separat. Övriga uppgifter går att återfinna i tabellbilagan.

Liknande undersökningar har också genomförts i ett antal andra europeiska länder inom ramen för EU-samarbetet. Arbetet med genomförandet av undersökningarna i de olika länderna har samordnats av EU:s statistikbyrå Eurostat. Resultat på EU-nivå presenteras av Eurostat i fritt tillgängliga databaser. Databaserna kan nås från Eurostats hemsida: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

I slutet på rapporten finns en tabellbilaga med resultat från undersökningen presenterade i form av andelar och i absoluta tal uppräknat till populationen. Här redovisas resultaten från de flesta av frågorna som ingått i Undersökningen om privatpersoners användning av dator och Internet 2007. Eftersom resultaten kommer från en urvalsundersökning och därför har en viss osäkerhet ska dessa tolkas med försiktighet särskilt för mindre grupper där uppgifterna bör ses som en indikation av nivåer och inte som faktiska antal.

Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007.

Kommentera