SÖK:

Avdelningar


Blogroll


Arkiv


Användning av Internet

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik |

Användningen av Internet följer samma mönster som användningen av persondatorer, praktiskt taget alla ungdomar men även en majoritet av de äldre, är användare. Skillnaderna mellan kvinnor och män är små förutom i åldersgruppen 65-74 år där andelen användare bland kvinnor är lägre.Det är ovanligt att inte använda Internet, bara cirka 15 procent hade aldrig använt Internet. I åldern 65-74 år hade dock närmare hälften aldrig använt Internet. Det är vanligt att använda Internet hemma, drygt 70 procent av alla i åldern 16-74 år använder Internet hemifrån. Bland dem som är anställda använder omkring 60 procent Internet på arbetsplatsen. Bland studerande använder omkring 80 procent Internet i skolan.

Mer än hälften av de i åldern 16-74 år använder Internet i stort sett varje dag och tre av fyra i denna grupp använder Internet minst en gång i veckan. Även här är det markant att de i åldern 65-74 år, och speciellt kvinnor, använder Internet mindre frekvent än yngre människor. En grupp där användning av Internet är mycket frekvent är bland de med längre utbildning, t.ex. använder mer än 80 procent av de med eftergymnasial utbildning Internet i stort sett varje dag.

Olika former av mobila anslutningsmöjligheter till Internet har tillkommit under senare år. Mobiltelefon och möjligheten att ansluta sin dator via ett trådlöst nätverk utanför hemmet eller arbetsplatsen blir vanligare. Dessa anslutningssätt används främst av yngre män.

Internet används för många olika ändamål. Mest populärt är att söka information om varor eller tjänster. Cirka 70 procent av alla i åldern 16-74 år hade gjort detta under först kvartalet 2007. Ungefär lika populärt är att skicka och ta emot e-post. Denna andel ligger på 69 procent.

Drygt hälften av alla i åldern 16-74 år använde en Internetbank under första kvartalet 2007. Denna syssla är mindre populär bland kvinnor (52 procent) än bland män (61 procent). Nära 80 procent av alla i åldern 25-34 år använder en Internetbank medan motsvarande andel bland de i åldern 65-74 år endast är 20 procent.Många människor, cirka hälften av alla i åldern 16-74 år, använde under första kvartalet 2007 Internet för att hämta information från myndigheters hemsidor. Även denna syssla är mycket vanligare bland yngre än bland äldre, t.ex. är andelen 62 procent bland de i åldern 35-44 år medan andelen är 23 procent bland de i åldern 65-74 år.

Nättidningar eller elektroniska tidskrifter lästes eller laddades ner av 43 procent av alla i åldern 16-74 år under första kvartalet 2007. Denna typ av tjänst är populär i alla åldrar förutom bland äldre. I åldersgruppen 65-74 år utnyttjar endast cirka 24 procent denna möjlighet. En liten andel, knappt 10 procent, prenumererar på nyhetstjänster. Denna möjlighet utnyttjas främst av högutbildade män.

Det är också relativt sett populärt att använda Internet för tjänster avseende resor och inkvartering. Cirka 40 procent av alla i åldern 16-74 år använde Internet för sådana tjänster under först kvartalet 2007. Dessa typer av tjänster är lika populära bland kvinnor och män men mer populära bland medelålders än yngre respektive äldre.

Typiska ungdomsföreteelser är att syssla med någon typ av annan kommunikation via Internet t.ex. att chatta respektive lyssna på musik, spela spel och ladda ner musik, spel och bilder. I båda dessa fall utför två av tre av de i åldern 16-24 år dessa sysslor. I denna ålderskategori är det även populärt att lyssna på radio eller titta på TV via Internet respektive ladda ner programvara. Användning av Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 24 Statistiska centralbyrån Internet används endast i mycket liten utsträckning för att följa utbildning, kurser av allmän karaktär. Det är även ovanligt att använda Internet för Internettelefoni eller videokonferens.

Internet vid studier

Att använda Internet som hjälpmedel vid studier förekommer främst bland ungdomar/studerande. Att genomföra en kurs eller en del av en utbildning via Internet, att kommunicera med studiekamrater, att ladda ner studiematerial eller söka efter studielitteratur via Internet gör ungefär var femte person i åldern 16-24 år och ungefär var fjärde studerande.

Använda Internet mer?

Ungefär 15 procent av de tillfrågade skulle vilja använda Internet mer. Denna andel är densamma i alla åldersgrupper utom den lägsta och den högsta där den är omkring 10 procent. Det vanligaste hindret för att använda Internet mer än vad man redan gör är tidsbrist, totalt anger 8 procent detta skäl.

Datasäkerhet

Drygt 10 procent av samtliga i åldern 16-74 år har under det senaste året råkat ut för datavirus som orsakat förlust av data eller tid.

Det är ovanligt att man tar säkerhetskopior eller back-up på material man har på sin dator, endast 12 procent uppger att man alltid eller nästan alltid gör det och 21 procent att man gör det ibland.

Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007.

Kommentera