SÖK:

Avdelningar


Blogroll


Arkiv


Internetutvecklingen 2003–2007

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik |

Vanligt med Internet hemma

Den ökning i andelen Internetanvändare som man tidigare har observerat har avstannat (i varje fall tillfälligt), men de som använder Internet har blivit ”flitigare” användare.

Redan år 2003 låg andelen personer i åldern 16–74 år med tillgång till Internet hemma på 73 procent, något högre för män (76 procent) än för kvinnor (70 procent). Fem år senare har andelarna stigit med ungefär 10 procentenheter. Ökningen bland kvinnor har varit något större än bland män vilket innebär att skillnaden mellan könen har minskat.

Diagram 1. Andel personer i åldern 16–74 år med tillgång till Internet i hemmet 2003–2007, efter kön, procent.
Andel personer i åldern 16–74 år med tillgång till Internet i hemmet 2003–2007, efter kön, procent

Andelen Internetanvändare ökar inte längre

Andelen personer som använt Internet under första kvartalet åren 2003 till 2007 varierade mellan 72 procent (2003)och 84 procent (2006). År 2007 minskade andelen med ungefär fyra procentenheter och låg på ungefär samma nivå som åren 2004 och 2005, d.v.s. på 80 procent.

Tendensen att användandet av Internet inte längre sprid till nya grupper i samma utsträckning som tidigare kan observeras även för tillgången till Internet. Man kan också notera att andelen personer som säger att de har använt Internet tidigare men inte de senaste tre månaderna har ökat. Åren 2003 till 2006 undersöktes i åldersgruppen 65–74 år huvudsakligen personer som fortfarande var förvärvsarbetande. År 2007 utökades urvalet till att omfatta en mer representativ del av personer i denna åldersgrupp. Förändringarna i urvalet i åldersgruppen 65–74 år förklarar inte hela den minskning som skett mellan 2006 och 2007 eftersom minskningen förekommer även i övriga åldersgrupper.

Undersökningsresultaten baseras på svar från knappt 4 000 personer respektive år och är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetsmått redovisas i avsnittet om Statistikens tillförlitlighet. Konfidensintervallen varierar mellan ±0,6 procentenheter för skattningar andelen regelbundna Internetanvändare totalt till ±2,7 procentenheter för andelen regelbundna Internetanvändare i åldersgruppen 65–74 år.

Tabell 2. Andel personer i åldern 16–74 år som använt Internet 2003–2007 efter kön och hur ofta man använt Internet, procent.
Andel personer i åldern 16–74 år som använt Internet 2003–2007 efter kön och hur ofta man använt Internet, procent

Kvinnorna närmar sig männen

Ur Tabell 2 kan utläsas att medan andelen personer som använder Internet har ökat från 76 procent år 2004 till 80 procent 2007 har de som använder Internet ofta (varje dag) ökat från 40 till 58 procent. Bland kvinnor är ökningen ännu större, där har andelen gått från 34 till 53 procent.

De äldre närmar sig de yngre

Tabell 3 visar en liknande utveckling fördelad efter ålder. När det gäller personer som använder Internet ofta (varje dag) har andelen nästan fördubblats för den äldsta åldersgruppen (65–74 år) medan ökningen i den lägsta åldersgruppen bara är ungefär hälften så stor.

Tabell 3. Andel personer i åldern 16–74 år som använt Internet 2003–2007 efter, ålder och hur ofta man använt Internet, procent.
Tabell 3. Andel personer i åldern 16–74 år som använt Internet 2003–2007 efter, ålder och hur ofta man använt Internet, procent

I tabell 4 där Internetanvändarna är fördelade både på kön och på ålder kan man se att i den äldsta åldersgruppen (65–74 år) har utvecklingen varit likartad för kvinnor och män medan i gruppen 55–64 år har kvinnorna kommit ifatt männen.

Tabell 4. Andel personer i åldern 16–74 år som använt Internet 2003–2007 efter kön, ålder och hur ofta man använt Internet, procent.
Tabell 4. Andel personer i åldern 16–74 år som använt Internet 2003–2007 efter kön, ålder och hur ofta man använt Internet, procent

Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007.

Kommentera