SÖK:

Avdelningar


Blogroll


Arkiv


SCBs sammanfattning om internetanvändandet 2007

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik |

SCB sammanfattar sin rapport om användningen av datorer och Internet (där Internet är det mest intressant för min del) på följande sätt:

Andelen Internetanvändare ökar inte längre

Den ökning av andelen Internetanvändare som man tidigare har observerat har avstannat (i varje fall tillfälligt), men de som använder Internet har blivit ”flitigare” användare.

Andelen personer som använt Internet under första kvartalet åren 2003 till 2007 varierade mellan 72 procent (2003)och 84 procent (2006). År 2007 minskade andelen med ungefär fyra procentenheter och låg på ungefär samma nivå som åren 2004 och 2005, d.v.s. på 80 procent.

Internet fortfarande mindre vanligt bland de äldre

Över 90 procent av alla i åldern 16–44 år använde Internet under första kvartalet 2007. Bland 45–54 åringarna var andelen drygt 80 procent och bland 55–64-åringarna drygt 70 procent för att sjunka till omkring 40 procent i den äldsta åldersgruppen. Skillnaderna mellan kvinnor och män var små utom i den äldsta åldersgruppen där andelen kvinnor var betydligt lägre.

Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet

Omkring 10 procent av alla i åldern 16–74 år använde traditionellt modem och telefonlinje eller ISDN vid anslutning till Internet i hemmet under våren 2007. Det förekommer inga större skillnader mellan åldersgrupperna. Andelen personer som använder snabba anslutningar till Internet har ökat. Under våren 2007 använde 71 procent en bredbandsansluning till Internet, vilket är en markant ökning jämfört med våren 2005 då motsvarande andel var 44 procent. Med bredbandsanslutning menas anslutning till Internet via ADSL eller SDSL, anslutning via annan snabb förbindelse (t.ex. via kabel-TV eller ett lokalt nätverk, LAN) samt anslutning via 3G-nätet.

Vanligast att söka information och skicka e-post

Internet används för många olika ändamål. Mest populärt är att söka information om varor eller tjänster. Cirka 70 procent av alla i åldern 16–74 år hade gjort detta under första kvartalet 2007. Ungefär lika populärt är att skicka och ta emot e-post. Denna andel ligger på 69 procent.

Drygt hälften av alla i åldern 16–74 år använde en Internetbank under första kvartalet 2007. Denna syssla är mindre populär bland kvinnor än bland män. Nära 80 procent av alla i åldern 25–34 år använder en Internetbank medan motsvarande andel bland de i åldern 65–74 år endast är 20 procent.

Många människor, cirka hälften av alla i åldern 16–74 år, använde under första kvartalet 2007 Internet för att hämta information från myndigheters hemsidor. Även här är denna syssla mycket vanligare bland yngre än bland äldre, t.ex. är andelen 62 procent bland de i åldern 35–44 år medan andelen är 23 procent bland de i åldern 65–74 år.

Fler än en miljon använder fildelningsprogram

Hälften av alla män i åldern 16–24 år har någon gång använt ett fildelningsprogram. Fildelningsprogram kan bland annat användas för att få tillgång till musik och filmer. Av samtliga undersökta har ungefär var femte person använt fildelningsprogram. Denna andel har inte förändrats sedan 2005. Andelen användare bland kvinnor är mindre än hälften så stor som bland män.

Drygt var tredje använder Internet för e-handel

Nära 40 procent av alla i åldern 16–74 år har använt Internet för att köpa eller beställa varor eller tjänster (utom bank- eller andra finansiella tjänster) under första kvartalet 2007. Sverige hamnar därmed på sjätte plats bland de undersökta länderna. Norge har den allra högsta, 48 procent. Det motsatta, att sälja varor eller tjänster via Internet, har bara drygt en av tio gjort.

Den vanligaste varan/tjänsten att köpa via Internet är resor och logi, därefter kommer kläder/sportartiklar och filmer eller musik följt av böcker och tidningar. Tips, lotto, trisslotter eller liknande via Internet är mer vanligt 2007 än 2005 men andelen är ändå endast omkring 5 procent. Mat och specerivaror är fortfarande den produkt som är minst populär att köpa via Internet.

Norden i täten i Europa

De nordiska länderna har i de flesta avseenden kommit längst i Europa när det gäller tillgång till och användning av informationsteknik (IT). Island är i många fall det nordiska land som nått allra längst. Där använder fler än åtta av tio personer Internet åtminstone en gång i veckan. I Norge och Nederländerna är andelen cirka 80 procent och i Danmark, Finland och Sverige, som kommer närmast efter, är andelen ungefär 75 procent.

Är Sverige ett informationssamhälle för alla?

Undersökningen av privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 visar att praktiskt taget alla har en mobiltelefon och nästan 90 procent har en persondator hemma. Över 80 procent har tillgång till Internet hemma. Men – andelen som har tillgång till IT i olika former ökar ganska långsamt och bland äldre är tillgången till datorer och Internet inte lika hög som i lägre åldrar. Användningen av Internet sprids inte längre till nya grupper men de som redan använder Internet gör det i allt större utsträckning.

Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007.

Kommentera