SÖK:

Avdelningar


Blogroll


Arkiv


Tillgång till och användning av persondator

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik |

Nästan 90 procent av alla personer i åldern 16-74 år har tillgång till en dator hemma. Andelen sjunker med stigande ålder men även bland pensionärer har mer än hälften tillgång till dator hemma. Det är vanligast att man har en stationär dator men närmare en tredjedel har (även) en bärbar dator. Små handdatorer tycks däremot bli mindre vanliga. År 2007 hade mindre än 10 procent en sådan.Femton procent av alla har tillgång till en dator hyrd av arbetsgivaren genom löneavdrag varje månad (hem-PC). En procent av samtliga uppger att man inte skulle ha haft någon PC hemma om man inte haft möjlighet att hyra en hem-PC.

Nästan alla använder dator

Andelen personer i de undersökta åldrarna (16-74 år) som använt en persondator under första kvartalet 2007 var nästan 90 procent, andelen varierade från nästan 100 procent bland studerande till ungefär 40 procent bland kvinnor i åldern 65-74 år. Andelen datoranvändare var något lägre bland kvinnor än bland män. Knappt 10 procent av de undersökta uppgav att de aldrig använt en persondator. Bland de yngsta var denna andel mindre än 1 procent medan andelen i åldersgruppen 65-74 år uppgick till drygt 30 procent. De personer som inte använt en persondator under första kvartalet 2007 men däremot tidigare utgör den resterande andelen.

Datorn används varje dag

Nära 70 procent använder en dator varje dag, andelen är något lägre bland kvinnor än bland män. Bland dem som använder en dator varje vecka men inte varje dag är däremot andelen något högre bland kvinnor än bland män. Mindre än 5 procent använder dator endast någon gång per månad eller ännu mer sällan.

Vanligast att använda dator hemma

Det är vanligast att man använder persondator hemma, ungefär 80 procent av de undersökta hade använt en dator hemma under första kvartalet 2007. Andelen varierade från drygt 90 procent bland de studerande till ungefär en tredjedel bland personer i åldern 65-74 år. Andelen var också här något lägre bland kvinnor än bland män. Knappt hälften använde dator på arbetsplatsen. Av naturliga skäl var andelen betydligt högre i grupper där de flesta förvärvsarbetar. Andelarna för kvinnor och män var ungefär lika höga. Användning i skolan är koncentrerad till de studerande. Andelen bland kvinnor var något högre än bland män. Att använda en persondator hemma hos någon annan förekommer främst bland personer i de lägsta åldersgrupperna. Samma mönster gäller för användning på andra platser. Två tredjedelar av alla i åldrarna under 55 år använder dator både hemma och i skolan eller på arbetet. Andelen är ungefär lika stor i alla åldersgrupper under 55 år och också lika stor för kvinnor som för män.

Mobiltelefon i alla fickor

Nästan alla (94 procent) använder mobiltelefon. Den är vanlig i alla åldersgrupper och inte för någon grupp är andelen mobiltelefonanvändare lägre än 80 procent.

Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007.

Kommentera