SÖK:

Avdelningar


Blogroll


Arkiv


Utveckling av IT-kompetens 2007

[ 2007-12-20 ] - Avdelningar: Statistik |

Vanligast att skaffa IT-kompetens genom att pröva sig fram

Undersökningen av SCBs Privatpersoners användning av datorer och Internet år 2007 innehöll frågor om vad man kan utföra vid användning av datorer och Internet och hur man skaffat sig kunskaperna att göra detta. Ungefär var sjätte person hade deltagit i en datakurs om minst tre timmar under det senaste året. Denna andel är högre bland studerande och yngre än bland övriga, medan skillnaderna mellan kvinnor och män är obetydliga. Det är ungefär lika vanligt att ha deltagit i en datakurs för mellan ett och tre år sedan medan betydligt fler, drygt var tredje hade deltagit i datakurs för mer än tre år sedan. Närmare en och en halv miljon personer har inte deltagit i någon datakurs.

Hur och i vilken utsträckning man skaffar sig kunskaper om datorer och Internet har inte förändrats sedan 2005. Kunskaper om användning av datorer och Internet kan förvärvas på olika sätt. Mer än 80 procent av de tillfrågade uppgav att de skaffat kunskaper genom att prova sig fram och nästan lika många hade tagit hjälp av kollegor, släkt eller vänner. Ungefär hälften svarade att man gått kurser som arbetsgivaren stått för, var tredje hade skaffat sig kunskaper via grundskola, gymnasium eller högskola/ universitet. Andra sätt som självstudier, annan kursverksamhet m.fl. förekom också. Många svarande har angett flera svarsalternativ på denna fråga.

Det vanligaste skälet till att man inte gått någon datakurs de senaste tre åren var för ungefär en tredjedel av samtliga i åldern 16-74 år att man inte hade behov av det eftersom man sällan använde en dator. Var femte ansåg att man redan hade tillräckliga datakunskaper. Brist på tid, höga kostnader, eller avsaknad av passande kurser uppgavs i några få fall som skäl.

I undersökningen ställdes vidare ett antal frågor för att belysa olika avancerad användning av datorer och Internet.

Var tredje felsöker själv sin dator

Att kopiera eller flytta en fil på sin dator respektive att kopiera och klistra in data inom ett dokument är vanligt och har utförts av ungefär 70 procent av alla i den undersökta åldersgruppen.

Matematiska operationer inom ett kalkylark med hjälp av enkla formler har ungefär hälften av de undersökta utfört. Lika vanligt är det att man själv installerar nya tillbehör som skrivare eller modem. En tredjedel har komprimerat filer, felsökt datorn eller anslutit den till ett lokalt nätverk. Att skriva datorprogram är mindre vanligt och har utförts av ungefär var tionde. Denna andel har inte ökat sedan 2005 års undersökning. Skillnaderna mellan kvinnor och män är små för de vanligaste användningsområdena för att successivt öka för ovanligare användningar - att komprimera filer och skriva datorprogram är knappt hälften så vanligt bland kvinnor som bland män. Diagram En sökmotor som Google eller Eniro har använts av ungefär tre fjärdedelar av den undersökta populationen och två tredjedelar har skickat e-post med bifogade filer. Att skicka meddelande till “chat-rooms”, nyhetsgrupper eller diskussionsforum respektive att använda fildelningsprogram är ungefär lika vanligt och har gjorts av ungefär var femte person. Kvinnor skickar meddelande till “chat-rooms” i nästan lika stor utsträckning som män medan andelen kvinnor som skapat en webbsida är hälften så stor som bland män. Liksom när det gäller användning av dator är skillnaderna mellan kvinnor och män små för de vanligaste användningsområdena för att successivt öka för de ovanligare områdena.

Fler än en miljon använder fildelningsprogram

Hälften av alla män i åldern 16-24 år har någon gång använt ett fildelningsprogram. Fildelningsprogram kan bland annat användas för att få tillgång till musik och filmer. Av samtliga undersökta 16-74 år har ungefär var femte person använt fildelningsprogram. Denna andel har inte förändrats sedan 2005. Att använda fildelningsprogram är hälften så vanligt bland kvinnor som bland män.

Tillräckliga datakunskaper för att byta jobb?

I undersökningen 2007 tillfrågades alla utom pensionärer om man ansåg sig ha tillräckliga datakunskaper om man inom ett år skulle söka jobb eller börja på ett nytt jobb. Av de undersökta i åldern 16-64 år ansåg över hälften sig ha tillräckliga kunskaper. Andelen är ungefär lika stor för kvinnor som för män och sjunker med stigande ålder.

Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007.

Kommentera